۱۴۰۲ يکشنبه ۹ مهر
شورای اسلامی شهر رشت
آئين نامه داخلي

آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهررشت

مفاهیم و تعاریف در این آیین‌نامه

به جای هریک از واژه‌های زیر عنوان خلاصه شده مقابل آن به کار برده می‌شود.

1- شورای اسلامی شهر رشت ـ شورای شهر

2- جلسه علنی شورای شهر ـ جلسه شورا

3- اعضای اصلی شورای شهرـ عضو

4- محل برگزاری جلسات رسمی شورا ـ تالار شورا

5- کمیسیون دائمی شورای شهر ـ کمیسیون

6- قوانین و مقررات پیشنهادی شورای شهر ـ طرح

7- پیشنهادات شهرداری جهت تصویب ـ لایحه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : اولین جلسه شورای اسلامی شهر رشت و هیأت رئیسه سنی

رسمیت نخستین جلسه

ماده1ـ اولین جلسه هر دوره شورای اسلامی شهر،‌ که در این آیین‌نامه شورا نامیده می‌شود، بعد از قطعی شدن نتایج انتخابات، به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداری و با حضور دعوت کننده یا نماینده وی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد.

هیئت رئیسه سنی

ماده 2- در اولین جلسه شورا مسن‌ترین فرد از اعضای حاضر شورا به عنوان رئیس سنی و دو نفر از جوانترین اعضای حاضر به عنوان منشی معین می‌شوند و در جایگاه هیئت رئیسه قرار می‌گیرند.

ماده 3- وظایف هیأت رئیسه سنی، اداره اولین جلسه رسمی شورا ( جلسه افتتاحیه) و انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخاب هیأت رئیسه دائم شورا می باشد.

مبحث دوم: مراسم تحلیف اعضای شورا

ماده 4- اعضای شورا در اولین جلسه به هیأت اجتماع در حال قیام سوگند یاد می‌کنند. متن سوگندنامه توسط رئیس شورا قرائت می‌شود و اعضاء به حالت اجتماع و در حال قیام آن را تکرار و پس از انجام مراسم، سوگندنامه آن را امضاء می‌کنند.

تبصره 1ـ اعضای شورا که در جلسه نخست شرکت ندارند یا فرد جدیدی که به عضویت شورا درمی‌آید باید در اولین جلسه رسمی سوگند خود را به جا آورده و ذیل سوگندنامه را امضاء کنند.

تبصره 2 ـ متن سوگند نامه اعضای شورای شهر عبارت است از:

                                                            بسم الله الرحمن الرحیم

«من در برابر کلام‌الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم.»

تبصره 3ـ پیروان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

فصل دوم ـ اعتبار جلسات شورا و انتخاب هیأت رئیسه دائمی و نحوه اداره جلسات

ماده 5 ـ در جلسه افتتاحیه، هیئت رئیسه برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

ماده 6 ـ هیأت رئیسه شورای شهر مرکب از رئیس، یک نایب رئیس، دو منشی و یک خزانه‌دار خواهد بود.

تبصره 1ـ معرفی کاندیداهای عضویت در هیأت رئیسه شورا می‌بایستی با توافق وی و در جلسه علنی اعلام گردد.

تبصره 2 ـ رئیس شورا سخن‌گوی شوراست (مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او (سخنگو) اعلام می‌شود.

محل و طرز تشکیل ونحوه اداره جلسات شورا

ماده 7ـ محل شورای اسلامی شهر رشت ساختمان «شورای اسلامی شهر رشت» است که از این پس به همین نام خوانده می‌شود و هیچ محل دیگری برای تشکیل جلسات عمومی شورا رسمیت ندارد.

ماده 8 ـ جلسات عادی و فوق العاده شورا با حضور دو سوم اعضاء (10نفر)رسمیت می‌یابد و کلیه تصمیمات شورا با اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است مگر در مواردی که قانون طور دیگری پیش‌بینی کرده باشد.

تبصره 1ـ  شورا هر ماه  دو جلسه عادی خواهد داشت که زمان برگزاری آن به تصویب شورا می رسد.

تبصره2ـ شورا می بایست در صورت درخواست کتبی فرماندار یا بخشدار ذیربط و همچنین می تواند به درخواست کتبی شهردار و یا با تصویب شورا  به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه دهد.

ماده 9ـ عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچیک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد.

ماده 10ـ اعضای شورا براساس مسئولیت خود متعهد و ملزم به حفظ حیثیات و شئون شورا و رعایت نظم و اجرای مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده 11ـ تمامی مذاکرات در جلسه عادی شورا علنی است و قابل انتشار و پخش برای افکار عمومی است و یک نسخه کامل از صورت مذاکرات شورا در دبیرخانه شورا بایگانی خواهد شد.

تبصره 1ـ  حضور مستمع  و خبرنگار با نظر رئیس شورا مجاز خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت تقاضای کتبی شهردار و نیز فرماندار و یا بخشدار ذیربط و موافقت اکثریت مطلق اعضاء حاضر شورا می‌تواند جلسه غیرعلنی تشکیل دهد.

مبحث سوم : استعفای اعضا و نحوه رسیدگی به آن

ماده 12ـ هر عضو شورا میتواند از مقام خود استعفا دهد. پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است.

ماده13ـ عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس تقدیم نماید و رئیس آن را در نخستین جلسه علنی بدون قرائت متن اعلام و در دستور کار جلسه بعدی شورا  قرار می دهد و در این فاصله عضو متقاضی میتواند در صورت تمایل اعلام انصراف نماید.

ماده14ـ برای بررسی تقاضای استعفا ابتدا تقاضا قرائت میشود، سپس شخص متقاضی یا عضو دیگری به تعیین او حداکثر نیم ساعت دلایل استعفاء را بیان مینماید و مخالف یا مخالفان نیز به همان مدت می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رأیگیری میشود.

تبصره ـ هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضا به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد، قابل طرح در شورا نیست.

استعفاء یا فوت اعضای هیأت رئیسه

ماده15ـ اگر رئیس شورا پیش از انقضای مدت از ریاست استعفاء دهد یا فوت نماید نائب رئیس جلسه، جلسه را منعقد و متن استعفاءنامه را قرائت یا فوت را اعلام می‌نماید. در اولین جلسه که باید حداکثر یک هفته بعد تشکیل گردد، رئیس جدید طبق آیین‌نامه داخلی انتخاب می‌شود.

تبصره 1ـ در مورد فوت و یا استعفای دیگر اعضای هیأت رئیسه نیز باید بدون تشریفات در جلسه بعد که باید حداکثر یک هفته بعد تشکیل گردد تجدید انتخاب به عمل می‌آید و در هر حال انتخاب رئیس و یا اعضای جدید هیأت رئیسه تنها برای مدت باقیمانده از یک سال رسمیت خواهد داشت.

تبصره 2 ـ رئیس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا به دلایلی نظیراستعفا , فوت، جنون و سلب عضویت، مراتب را برای تعیین جانشین او به فرمانداری مربوط به طور کتبی اعلام نماید.

فصل سوم ـ کمیسیون ها، کمیته‌ها ـ بررسی لوایح و طرح ها در شورا

کمیسیون دائمی و نحوه انتخاب اعضای کمیسیون ها در ابتدای هر دوره

ماده 16ـ به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل و اصلاح و تکمیل لوایح شهرداری و طرحهای اعضای شورا ، و همچنین به منظور تهیه و تمهید طرح‌های لازم در انجام وظایف قانونی که به عهده شورای شهر گذاشته شده است کمیسیونهایی متشکل از اعضای شورا  شهر تشکیل می‌شود.

ماده 17ـ تعداد وظایف یا عناوین کمیسیونهای دائمی که بر حسب وظایف ارگانها و سازمانهای وابسته به شهرداری و امور مدیریتی شهر رشت تشکیل می‌شود و در این آیین‌نامه تعیین گردیده است.

ماده 18ـ عضویت هرکدام از اعضای شورا برحسب سوابق و اطلاعات و با درنظرگرفتن شاخص‌ها و معیارهای زیر خواهد بود:

الف: داشتن تخصص، دانش و اطلاعات مرتبط

ب: داشتن تجربه و مهارت‌های مرتبط

ج: علاقمندی و تمایل اعضاء

تبصره1ـ تعداد اعضای هر کمیسیون حداقل سه نفر بوده و هریک از اعضای شورا موظف است حداقل عضو یک کمیسیون اصلی باشد و در صورت تمایل می تواند در کمیسیونهای دیگر با حق اظهار نظر بدون حق رأی شرکت کند.

تبصره2ـ اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا، تصویب شورا و حکم رییس شورا به مدت یکسال منصوب می‌شوند.

ماده 19ـ جلسات کمیسیون‌ها با حضور حداقل اعضاء اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.

ماده 20ـ هریک از کمیسیون‌ها در اولین جلسه خود با ورقه و رأی مخفی از بین اعضاء یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی و مخبر کمیسیون به مدت یکسال انتخاب می‌نمایند.

تبصره - یک هفته قبل از اتمام مهلت یکساله افراد مذکور مجدداً انتخابات انجام می شود، انتخاب مجدد افراد بلامانع می باشد..

ماده 20- رئیس کمیسیون موظف است هر ماه یکبار گزارشی از نحوه تشکیل جلسات، تعداد جلسات و چگونگی حضور و غیاب اعضاء را به رئیس شورا ارائه نماید.

ماده 21- کمیسیون‌های شورا موظفند با توجه به ماهیت و نوع طرح‌ها، برنامه‌ها، لوایح و مسائل ارجاعی به آنها از سوی رییس شورا یا هیئت رییسه در مقام کمیسیون اصلی یا بعنوان کمیسیون فرعی با تشکیل جلسه رسمی به بررسی کارشناسی آنها پرداخته و نهایتاً نظرات خود را در قالب مصوبه کمیسیون‌ که به تأیید اکثریت اعضای کمیسیون رسیده به رئیس شورا ارائه نمایند. رئیس شورا پس از اعلام وصول طرح موضوع را در دستور جلسه جهت دفاع از طرح توسط رئیس کمیسیون منعکس خواهد نمود.

ماده 22- حداکثر زمان برای بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها یکماه بوده مگر در مواردی که نیاز به زمانی بیشتر با نظر ریاست شورا دارد.

تبصره 1- ملاک تاریخ وصول ثبت در دفتر کمیسیون است.

تبصره 2- در صورت تخطی کمیسیون از تاریخ مورد نظر حداقل سه تن از اعضای شورا و یا شهرداری یا دستگاه ذیربط حق دارد از شورا تقاضا نماید که آن را در دستور جلسه قرار دهد و حق تقدم طبق ماده مربوطه به دستور هفتگی شورا تعیین خواهد شد.

تبصره 3- پیرامون لوایح و طرح‌های مفصل با موافقت و هماهنگی هیئت رئیسه و کمیسیون مربوطه این مدت تمدید خواهد شد. این تمدید به هر حال نباید بیش از یک مرتبه و طولانی‌تر از 2 ماه باشد، مگر با موافقت رئیس شورا.

تبصره 4- گزارش کمیسیونها در طرح های عادی باید حداقل 72 ساعت و در مورد طرح‌های فوریت‌دار حداقل 48 ساعت قبل از موقع طرح در شورا طبع و بین اعضای شورا توزیع شود.

ماده 23- به غیر از طرح‌ها و لوایح ارجاعی ،کمیسیون‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را در قالب طرح بررسی و به تصویب رسانده و به هیئت رئیسه ارائه نمایند.

ماده 24-کمیسیون‌ها و کمیته های زیر مجموعه آن در صورت نیاز می‌توانند از خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای با پرداخت حق‌الزحمه لازم استفاده نمایند.

ماده 25- کمیسیون‌ها و کمیته های تخصصی در صورت نیاز می‌توانند بنا به موضوعات مطروحه از نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر برای حضور در جلسات توسط رئیس شورا بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

ماده 26- وظایف کلی و عام کمیسیون‌ها به شرح زیر می‌باشد:

1- بررسی طرح‌ها، پیشنهادات، لوایح و مکاتبات واصله .

2- ارائه پیشنهادات و طرح‌های جدید به هیئت رئیسه.

3- ارائه راهکارهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی شوراها .

4- پیشنهاد دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و متخصصین توسط رییس شورا به منظور استماع سخنان و دیدگاه‌های آنان در بررسی طرح‌ها و لوایح.

5- بررسی مشکلات و نارسایی‌های ارجاعی از سوی شوراهای موضوع آیین‌نامه براساس ماهیت و نوع فعالیت هر کمیسیون.

تبصره1- وظایف جداگانه و تخصصی هرکدام از کمیسیونها با توجه به چارچوب و عناوین و موضوع هر کمیسیون توسط شورا تعریف و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2- هرکدام از کمیسیونهای شورا برای ثبت مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات و همچنین نگهداری مطلوب سوابق مکاتبات و مراسلات، دفتر صورتجلسه جداگانه خواهند داشت که در آن تمامی مذاکرات، مباحث، دستورجلسات، تصمیمات و مصوبات همچنین نحوه حضور و غیاب اعضای کمیسیون ثبت خواهد شد و به امضاء کلیه اعضاء خواهد رسید.

تبصره3- برای اجرای مفاد تبصره 2 و انجام سایر امور محوله به کمیسیونها و پیگیری امور مربوطه هر کمیسیون یک نفر کارشناس مرتبط و خبره را بعنوان دبیر کمیسیون جذب خواهند نمود.

اسامی کمیسیون های دائمی شورای اسلامی شهر رشت

ماده 27- کمیسیون های دائمی شورا عبارتند از:

1-کمیسیون توسعه و عمران شهری

2- کمیسیون فرهنگی، اجتماعی

3- کمیسیون برنامه و بودجه

4- کمیسیون بهداشت و محیط زیست  

5- کمیسیون ترافیک و حمل و نقل

6- کمیسیون حقوقی

تبصره- شوراها می‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعالیت‌های خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصی را به عنوان زیرمجموعه کمیسیون‌ها تشکیل و فعال نمایند. ایجاد کمیسیون های جدید می بایست به اطلاع شورای فرادست برسد.

 

کمیسیون های خاص و مشترک(تلفیق)

ماده 28- در مورد لوایح و طرح‌هایی که ارتباط اساسی آن با کمیسیون معینی روشن نباشد و جنبه‌های مختلف داشته باشد هیأت رئیسه می‌تواند کمیسیون موقت خاصی که افراد آن را از طرف کمیسیونهای مربوطه انتخاب شوند تشکیل دهد تا طرح و لایحه ارجاعی را مطالعه و بررسی نمایند. این کمیسیونها نیز مانند دیگر کمیسیونها از میان اعضای خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد.

ماده 29ـ در موارد ضروری به تشخیص رییس شورا کمیسیون تلفیق از ترکیب هیأت رییسه شورا و رؤسای کمیسیون های شورا و یک نفر از هر کمیسیون با تجربه و تخصصلازم به انتخاب رییس کمیسیون تشکیل خواهدشد تصمیمات این کمیسیون پس از تصویب در صحن شورا طبق مقررات لازم الاجرا است.

تبصره- کمیسیون تلفیق با ریاست رییس شورا تشکیل خواهد شد.

ماده 30- در مورد مسائل مهم و حساس که برای شهر رشت پیش‌ می‌آید، کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و گزارش ضرورت پیدا می‌کند به پیشنهاد 5 نفر و تصویب شورا، کمیسیون ویژه‌ تشکیل می شود و اعضای آن بین 3 تا 5 نفر مستقیماً در جلسه علنی توسط اعضاء با رأی مخفی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

فصل چهارم

مبحث اول  جلسات رسمی شورا و لزوم حضور اعضاء

ماده 31- اعضای هیأت رئیسه و کمیسیونهای شورا باید در ساعتی که قبلاً برای تشکیل جلسات تعیین می‌شود حاضر شوند و در صورت تأخیر و یا غیبت بدون عذر موجه ، از حق جلسه ی ایشان کاسته خواهد شد.

ماده 32 -غیبت از جلسات شورا با اطلاع رئیس شورا و از جلسات کمیسیونها با اطلاع رئیس کمیسیون مربوط امکان‌پذیر است.

تبصره1ـ تشخیص موجه بودن غیبت و تأخیر و تعجیل در جلسات شورا برعهده شورا و در جلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تأخیر با رئیس شورا خواهد بود.

تبصره2ـ رسیدگی به موجه و غیرموجه بودن تأخیر در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه بعدی به عمل می‌آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به رئیس شورا ارایه دهد.

تبصره 3- عضوی که شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی از اوقات رسمی، شورا و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.

ماده 33- در صورتی که شورا به علت فوت و استعفاء و یا سلب عضویت (اخراج) بیش از یک سوم مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه شود، براساس مفاد ماده 31 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد.

ماده 34- حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی 4 ساعت است که ممکن است یکسره و یا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب شورا خواهد بود.

تبصره- غائبین بعد از تنفس نیز مشمول مقررات مربوط به غیبت و تأخیر خواهند بود.

مسئولیت مدیریت جلسات علنی شورا و عده حضار

ماده 35- تشکیل جلسات رسمی و علنی و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آئین‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آئین‌نامه به عهده رئیس جلسه است .

تبصره  رئیس شورا باید در اداره امور شورا و اجرای آیین‌نامه و مراعات حقوق اعضاء، بی‌طرفی را اعمال کند.

ماده 36ـ نایب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می دهد و در قبال شورا مسئول است .

تبصره ـ رئیس شورا می­تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسات رسمی شورا را به عهده نائب‌رئیس بگذارد.

ماده 37- تشخیص عده حضار به عهده منشی است که در اول هرجلسه و قبل از اخذ آراء به وسیله رئیس جلسه باید اعلام شود.

مذاکرات پیش از دستور و جلسات غیر علنی

ماده 38- در هر جلسه علنی قبل از ورود به دستور، رئیس شورا می‌تواند در مورد مسائل فوری روز کشور، استان و شهر مطالبی را که آگاهی اعضاء از آن ضروری است حداکثر به مدت 15 دقیقه بیان کند. ولی این مطالب بدون رأی شورا مورد بحث واقع نخواهد شد.

ماده 39- مذاکرات کامل هر جلسه علنی با مصوبات ثبت و ضبط می‌شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه‌های گروهی جهت اطلاع عامه بلااشکال است.

مبحث دوم  دستور جلسات و حد نصاب رأی گیری و نطق‌های پیش از دستور

ماده 40- دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول لوایح و طرح‌ها از کمیسیونها از طرف هیأت رئیسه شورا تهیه و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه پس از طبع و توزیع بر لوحه مخصوص نصب شود.

تبصره 1 : در صورت تعدد تقاضا در یک زمان  تشخیص اولویت با هیأت رئیسه خواهد بود.

تبصره 2 : با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر  می توان لوایح و طرح‌های اولویت‌دار را  خارج از ترتیب وصول در دستور هفتگی شورا قرار داد یا موضوع دستور جلسه را برای مدت معینی به تعویق انداخت و مسکوت گذاشت .

تبصره  طرح‌ها و لوایح فوریت د‌ار از این قاعده مستثنی هستند و تابع ماده مربوطه‌اند.

ماده 41- در هر جلسه رسمی حداکثر دو نفر از اعضاء براساس نوبت لیست هیأت رئیسه می‌تواند حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر، مطالب خود را قبل از دستور به اطلاع شورا برسانند.

تبصره 1- متقاضی نطق می بایست 24 ساعت قبل از هر جلسه تقاضای کتبی خود را به رییس شورا اعلام نمایند در صورتیکه تعداد متقاضیان از دو نفر بیشتر باشند به قید قرعه توسط هیأت رئیسه تعیین می‌شود.

تبصره 2- هر یک از ناطقین پیش از دستور می‌توانند تمام و یا حداقل 5 دقیقه از حق خود را به نفر دیگری واگذار نمایند.

مبحث سوم  مقررات مربوط به مذاکرات جلسه علنی شورا

ماده 42- موضوعاتی که طبق دستور در جلسه علنی شورا مطرح می‌شود باید از یک ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی خارج از تالار مردم نصب شود و مخالفین و موافقین در آن ثبت نام نمایند. به ترتیب به ازاء هرنفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به مدتی که رئیس شورا تعیین می‌نماید خواهد داشت. در صورتی که مخالف یا موافقی ثبت نام نکرده باشد، اعضای مخالف وموافق می‌توانند در جلسه نوبت بگیرند و منشی نام آنها را به ترتیب ثبت خواهد کرده‌اند.

تبصره1- اگر مخالفی وجود نداشت، یک موافق می‌تواند صحبت کند.

تبصره 2- اگر هیچ موافقی وجود نداشت، یک مخالف می‌توانند صحبت کند.

تبصره 3- منشی اسامی اعضائی که می‌خواهند صحبت کنند را به ترتیب وصول (کتبی یا شفاهی) ثبت و به رئیس می‌دهد.

تبصره 4- در صورتی که اصل طرح و یا لایحه‌ای مخالف نداشته باشد غیر از نماینده شهرداری و یا منشی کمیسیون مربوطه به عنوان موافق کسی صحبت نخواهد کرد.

تبصره 5- مخالف و موافق باید در موضوعی که در دستور است صحبت کنند. و در صورتی که به جای طرح یا لایحه، گزارش کمیسیونی در دستور قرار دارد، مخالف و موافق باید راجع به گزارش کمیسیون صحبت کنند.

ماده 43- هرگاه هنگام بحث در مورد لوایح، هیأت رئیسه لازم بداند می تواند به مسئولین اجرایی اجازه دهد به جای نماینده شهرداری سخن بگویند.

ماده 44- ناطقین نباید از موضوع مورد بحث خارج شوند و در غیر اینصورت رئیس جلسه به آنها تذکر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذکر خروج از موضوع، دفعه سوم رئیس جلسه می‌تواند ناطق را از ادامه نطق منع کند.

تبصره ـ قطع کلام ناطق و عدم رعایت سکوت از جانب دیگر اعضای شورا و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری شخصی یا حرکتی که موجب بی‌نظمی جلسه شود ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات مندرج در آئین‌نامه انضباطی خواهد گردید و رئیس شورا مسئول جلوگیری از این قبیل تخلفات است.

ترتیب و مدت نطق

ماده 45- ترتیب و مدت نطق به شرح ذیل است :

الف ـ مدت نطق برای استیضاح شهردار یک ساعت

ب- برای مجموع اظهارات مخالفین و یا مجموع موافقین در مورد اصل هر لایحه و طرح و نیز برای توجیه لوایح و طرحها و توضیحات منشی کمیسیون و نماینده شهرداری 45 دقیقه.

ج- حداکثر صحبت مخالفین و موافقین در اصل طرح ها و لوایح در موافقت و یا مخالفت، ده دقیقه و درجزئیات 5 دقیقه خواهد بود.

د ـ سؤال از شهردار حداکثر 15 دقیقه.

ه ـ تقاضای کفایت مذاکرات و پیشنهاد مسکوت ماندن و افزایش مدت شورا برای یک لایحه، طرح و پیشنهاد در جلسه علنی رأی‌گیری به عمل می‌آید و بلافاصله توسط رئیس جلسه به اجرا گذاشته خواهد شد. (یک مخالف و یک موافق هر کدام 5 دقیقه)

و ـ برای مذاکره در باب کلیات لایحه بودجه سالیانه شهرداری جمعاً 4 ساعت و برای هر ناطق 20 دقیقه و برای متمم بودجه و یک دوازدهم 2 ساعت و برای هر ناطق 10 دقیقه.

ز ـ در صورت توهین به مقام اجرایی و یا یکی دیگر از اعضا در همان جلسه یا در جلسه بعد بدون رعایت نوبت به او تا 10 دقیقه اجازه نطق و دفاع از خود داده خواهد شد.

ح ـ برای طرح لوایح و طرح‌های فوریت‌دار برای توضیح، مخالفت و موافقت و فوریت هرکدام 15 دقیقه.

ماده 46- رئیس جلسه قبل از ختم هر جلسه روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام می‌نماید.

ماده 47- در صورت تشنج و بی‌نظمی در جلسه شورا، رئیس جلسه را به مدت 15 دقیقه به عنوان تنفس تعطیل می‌نماید. و در صورت بروز بی‌نظمی مجدد، جلسه را ختم و آن را به روز دیگری موکول می‌نماید.

ماده 48- در صورتی که عضوی خود را متعهد و ملزم به حفظ حیثیت شورا و رعایت نظم و نوبت و اجرای آئین‌نامه داخلی نداند از طرف رئیس و هیأت رئیسه، به ترتیب مورد تذکر شفاهی، اخطار قرار می‌گیرد و در نهایت با او مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار خواهد شد.

فصل ششم  حضور شهردار و سایر مسئولین ذیربط، نحوه شور طرح هاو لوایح

ماده 49- مسئولین عالیرتبه اجرایی و قضایی، نمایندگان شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی، شهردار حق حضور در جلسات علنی شورا را دارد و در صورتی که شورا لازم بداند براساس حدود اختیارات و وظایف شورای شهر حضور خواهد یافت.

ماده 50- طرحها و لوایح ذیل درحدود وظایف و اختیارات شورای شهر قابل طرح و رسیدگی می باشد؛

1- طرح های اعضاء: پیشنهادهایی است که به امضای حداقل یک سوم ازاعضای شورای شهررسیده و به هیأت رئیسه تقدیم می شود.

 2 - لوایح دستگاه­ها: پیشنهادهای نهادهای عمومی ودستگاه های اجرایی که از طرف عالی ترین مقام دستگاه یا نهاد ارائه می شود.

 3 - طرح کمیسیون­ها: پیشنهادهای کمیسیون های تخصصی که پس از تهیه و بررسی و تصویب در کمیسیون ها به شورا ارایه می شود.

4- لوایح شهرداری: پیشنهادهای شهرداری که از طرف شهردار به شورا تقدیم می شود.

تبصره1- کلیه طرح ها و لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص بوده و دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن به طور وضوح درج شود.

تبصره 2 در موقع طرح لوایح و یا پیشنهاد مرتبط با شهرداری باید شهردار و یا معاون مربوطه به تناسب موضوع در جلسه علنی و کمیسیون مربوطه حضور داشته باشند و همراه داشتن تعدادی مشاور و کارشناس در جلسه بلامانع است.

ماده 51- طرح ها، پیشنهاداتی است که با امضای حداقل 5 نفر از اعضای شورا به هیإت رئیسه داده می‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس و یا منشی در همان جلسه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

تبصره  اعضای شورا و یا شهرداری نمی‌توانند یک لایحه و یا یک طرح را که بیش از یک ماده دارد به عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند و در صورتی که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک ماده باشد باید مواد و تبصره‌ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد.

ماده 52- امضاء کنندگان طرح‌ها حق دارند در کمیسیون‌های مربوطه که طرح آنها مطرح است برای ادای توضیحات حاضر شوند و کمیسیون تاریخ بحث پیرامون طرح را به امضاء‌کنندگان اعلام می‌نماید.

تبصره  امضاء کنندگان طرح‌ها پس از اعلام وصول طرح توسط هیأت رئیسه حق استرداد امضای خود را ندارند و غیبت بعضی امضاء کنندگان مانع اعلام طرح در جلسه علنی شورا نخواهد بود.

ماده 53- قبل از طرح هر لایحه در جلسه علنی شورا، از طریق هیأت رئیسه به شهردار رسماً اطلاع داده می شود تا یکی از ایشان در جلسه علنی حضور یابندو مذاکرات در حضور او به عمل آید و حق دارد اظهار عقیده کند.

تبصره - مسئولین مربوطه در صورت اطلاع و عدم حضور بدون عذر موجه، از طریق رئیس شورا مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.

ماده54- به طور کلی تمام لوایح و طرح‌ها اعم از عادی، لوایح بودجه و تفسیر مصوبات شورا نیاز به کمیسیون بررسی کننده دارد و یک شوری خواهد بود مگر بنا به تشخیص هیأت رئیسه لزومی داشته باشد تا یک طرح یا لایحه بصورت دو شوری (در کلیات و جزئیات) مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده 55- موقعی که گزارش کمیسیون‌های مربوطه در خصوص لایحه یا طرحی در جلسه علنی شورا مطرح می‌گردد ابتدا کلیات آن مورد مذاکره قرار می‌گیرد و پس از اینکه نسبت به اصل آن رأی‌گیری به عمل آمد در صورت موافقت شورا، پیشنهادی کتبی واصله به هیأت رئیسه نسبت به هریک از مواد و همچنین مواد الحاقیه و پیشنهادهای اصلاحی مورد بحث و مذاکره قرار گرفته و به ترتیب نسبت به جزئیات آن طرح و یا لایحه و مواد و تبصره‌ها رأی‌گیری به عمل می‌آید.

تبصره 1- چنانچه طرحی در کمیسیون رد شده باشد به هنگام طرح گزارش رد، یک نفر از اعضای امضاءکننده نیز می تواند در دفاع از طرح صحبت کند.

تبصره 2- گزارش کمیسیون در غیبت منشی، توسط رئیس کمیسیون ارائه خواهد شد.

ماده 56- برای هر پیشنهاد، 5 دقیقه وقت توضیح در نظر گرفته می‌شود و پس از توضیحات به ازای هرنفر موافق یک نفر مخالف نیز حق صحبت به میزان برابر و به مدتی که رئیس شورا تعیین می‌نماید خواهد داشت و سپس در صورت لزوم منشی کمیسیون و یا نماینده شهرداری توضیح خود را پیرامون پیشنهاد ارائه شده مطرح و نسبت به اصل آن رأی‌گیری به عمل می‌آید.

تبصره 1 پیشنهاد حذف بر دیگر پیشنهادها اولویت دارد.

تبصره 2- در صورتی که پیشنهادهای ارائه شده مشابه باشند به تشخیص هیأت رئیسه، فقط پیشنهاد جامع‌تر مطرح خواهد شد.

ماده 57- پس از رأی گیری در کلیات و جزئیات لازم است پیرامون کلیات و جزئیات لایحه و با طرح تصویب شده رأی‌گیری نهایی به عمل آید. در صورتی که در رأی گیری نهایی، رأی لازم کسب نگردد آن طرح یا لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می گردد تا نواقص آن برطرف شود. (شورنهایی)

ماده 58- هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- اگر پیشنهاد حذف مربوط به یکی از مواد آئین‌نامه داخلی شورا باشد رأی دو سوم اعضای اصلی شورا لازم است تا تصویب شود.

تبصره 2- مسئولان شهرداری که در رابطه با لایحه‌ای به شورا می‌آیند باید از لایحه شهرداری دفاع نمایند.

شور در لایحه بودجه و قراردادها

ماده 59- تمامی لوایح بودجه اعم از بودجه کل، چند دوازدهم یا متمم آن یک شوری بوده و در هنگام طرح‌ آن، جلسات علنی شورای شهر بلاانقطاع در کلیه ایام هفته به جز ایام تعطیل رسمی و جمعه روزی حداقل 4 ساعت منعقد می‌باشد و تا زمانی که مذاکره و شور پایان نیافته و رأی شورا اخذ نشده است از دستور خارج 
نمی شود و هیچ لایحه و طرح دیگری مطرح نمی‌شود.

تبصره 1- شهرداری می بایستی بودجه کل پیشنهادی سال آینده را تا قبل از پانزدهم آذرماه سال جاری به شورا تقدیم نماید و شورا حداکثر تا اول بهمن‌ماه بودجه را تصویب و ابلاغ خواهد کرد. بودجه شهرداری شامل بودجه مؤسسات و سایر سازمانهای وابسته خواهد بود.

تبصره 2- شورای شهر می‌تواند در قالب بودجه سالیانه تا سقف معینی از تعهدات شهرداری را به شهردار تفویض نماید.

فصل هفتم  ترتیب تقدم لوایح و طرح ها و مسکوت ماندن آن ها

ماده 60- طرح ها و لوایح بر سه قسم است:

1- عادی: طرح ها و لوایح پیشنهادی عادی پس از اعلام وصول توسط رئیس شورا به کمیسیون مربوطه ارجاع می گرددوطبق روال عادی پس از تصویب کمیسیونها در جلسهشورا مطرح می گردد.

2- یک فوریتی: طرح ها و لوایح یک فوریتی آن است که پس ازنطق یک نفرموافق یا مخالف تصویب یک فوریت آن با اکثریت مطلق حاضرین در جلسه شورا بلافاصله جهتبررسی در کمیسیون های داخلی باید تا جلسه بعد خارج از نوبت در کمیسیون مربوطه مطرح و رسیدگی و اعلام نظر شود.

تبصره 1ـ درصورت رد تقاضای فوریت، طرح بصورت عادی به کمیسیونها ارجاع خواهد شد.

 دوفوریتی: طرح­ها و لوایح توسط شهردار یا دستگاه­ها دوفوریتی پس از تصویب درفوریت آن به وسیله دوسوم حاضرین درهمان جلسه مورد بررسی قرار گرفته و در موردآن تصمیم گیری به عمل می آید.

دلایل فوریت یک طرح باید در مقدمه آن ذکر گردد و در صورت عدم ذکر طرح عادی به شمار می آید.

تبصره2ـ تشخیص ابتدایی یک یا دوفوریتی بودن یک طرح یا لایحه برای ارائه در جلسه شورا به درخواست حداقل یک سوم از اعضای شورا برای یک فوریتی و نصف بعلاوهیک اعضای شورا برای دوفوریتی بودن طرح یا پیشنهاد می باشد.

تبصره 3- تقاضای فوریت در حکم تقاضای تغییر دستور جلسه است. و اعضای شورا تلاش خواهند کرد حتی الامکان از تصویب فوریت طرح‌ها و لوایح که منجر به کاهش بارکارشناسی و تخصصی طرح‌ها و لوایح می‌گردد پرهیز نمایند.

تبصره 4- در صورت رد تقاضای فوریت، طرح‌ها و لوایح به صورت عادی به کمیسیون‌ها ارجاع خواهد شد.

تبصره 5- تقاضای سلب فوریت و یا برای هر لایحه و یا طرح در طول مذاکره تنها برای یکبار امکان‌پذیر است.

ماده 61 - اعضای شورا حق دارند با پیشنهاد حداقل 3 نفر کتباً تقاضای مسکوت ماندن طرح یا لایحه واصل شده به شورا را نمایند.

در این قبیل موارد پس از توضیح یکی از پیشنهاد دهندگان به مدت 5 دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت 5 دقیقه رأی گرفته می‌شود.

تبصره - تقاضای مسکوت ماندن برای هر لایحه و طرح فقط برای یک مرتبه ممکن است به عمل آید.

ماده 62- اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح‌ها با قانون اساسی ومقررات جاری و یا آئین‌نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگران مقدم است ومذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند. (حداکثر ظرف مدت 5 دقیقه)

تبصره - اعضای شورا در صورتی که تخلف نسبت به اجرای آئین‌نامه داخلی شورا را مشاهده نمایند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج ازموضوع حداکثر ظرف پنج دقیقه تذکر دهند.

فصل هشتم

اقسام اخذ رأی

ماده 63- اخذ رأی در شورا به سه طریق انجام می‌گیرد.

1ـ با بالابردن دست (تعداد آرای موافقین و مخالفین مهم است و امتناع نداریم).

2ـ رأی‌گیری علنی با ورقه (افرادی که رأی مخالف و موافق و ممتنع داده‌اند مهم است).

3ـ رأی‌گیری مخفی با ورقه ( شخصیت رأی دهندگان نباید آشکار شود).

ماده 64- بطور کلی رأی‌گیری در جلسات در جلسات شورا علنی است و با بلندکردن دست و یا ورقه اخذ می شود، ولی به تقاضای اکثریت اعضاء حاضر درجلسه رأی گیری باورقه به صورت مخفی انجام می پذیرد.

تبصرهـ  رأی گیری به روش بالابردن دست اسامی موافقین و مخالفین قرائت و در مشروح مذاکرات شورا ثبت می­شود.

ماده 65- در مواردی که اخذ رأی علنی با ورقه الزامی است ترتیب اخذ رأی به گونه‌ای است که هر عضو دارای سه‌نوع کارت سفید و کبود و زرد است که اسم عضو روی آن چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول و کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. عدم شرکت در رأی‌گیری نیز ممتنع به حساب می‌آید.

تبصره ـ اسامی موافقین و مخالفین و ممتنعین بدون آنکه در جلسه علنی قرائت شود در مشروح مذاکرات شورا ثبت می‌شود.

ماده 66- در مواردی که انتخاب اشخاص برای پذیرش مسئولیت و سمتی مطرح باشد و یا رأی اعتماد به شهرداری و یا هنگامی که 5 نفر از اعضای حاضر در جلسه اخذ رأی مخفی با ورقه را کتباً تقاضا نمایند، رأی‌گیری مخفی با ورقه به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- رأی افراد تنها در قالب موافق و مخالف نوشته شده و بدون هیچگونه مشخصات در گلدان ریخته خواهد شد.

تبصره 2- هرگونه تلاش برای کشف هویت رأی‌دهندگان تخلف از آئین‌نامه تلقی می‌شود.

تبصره 3- انتخاب هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها و منشی‌ها و نمایندگان با رأی مخفی و با ورقه بعمل خواهد آمد.

ماده 67- در موارد زیر اخذ رأی با بالابردن دست حتمی است و به هیچ طریق دیگری عمل نخواهد شد.

1-در تفسیر و توضیح یکی از مواد آئین نامه که مورد اختلاف باشد.

2- مطالبی که در جلسه قرائت و تقاضای بحث در آن شود و کلیه دستورات عادی جلسه علنی.

3- تغییر دستور.

4- کفایت مذاکرات .

5- مسکوت ماندن .

6- حق تقدم در دستور .

7- در فوریت طرح‌ها و لوایح .

8- تمدید مدت نطق.

9- ورود مطلبی در دستور.

تبصره ـ درصورت تعارض دو تقاضای رأی علنی و مخفی با رأی‌گیری با بالابردن دست نتیجه مشخص می‌شود.

ماده 68- در کلیه موارد نتیجه رأی شورا باید به وسیله رئیس اعلام گردد.

ماده 69- به مجرد اعلام اخذ رأی، تعداد حاضران در جلسه توسط رئیس از بلندگوی هیأت رئیسه اعلام می‌شود و بلافاصله رأی‌گیری به عمل می‌آید.

ماده 70- کلیه انتخابات اعم از فردی و جمعی در جلسات شورا و کمیسیونها به جز مواردی که در این آئین‌نامه حد نصاب برایش تعیین شده، به اکثریت نسبی است.

تبصره : در صورت مساوی بودن آراء یا عدم کسب حد نصاب  رأی (در مواردی که در این آئین‌نامه حد نصاب برایش تعیین شده)  ،مجدداً رأی گیری به عمل می آید.چنانچه برای دومین بار نیز آراء برابر شد ،حسب مورد به قید قرعه تعیین مى‏شوند.

فصل نهم

مبحث اول  معرفی شهردار رشت و رأی اعتماد

ماده 71- شورای شهر رشت بلافاصله بعد از شروع هر دوره طی اطلاعیه‌ای از عموم اهالی رشت، گروه های سیاسی، صنفی، تخصصی، صاحبنظران، مدیران و کارکنان شهرداری، ارباب جراید و مطبوعات، دولتمردان روشنفکران و گروه‌های اجتماعی می‌خواهد تا افرادی را به منظور تصدی‌گری شهرداری  معرفی نمایند.

تبصره- این افراد بایستی به اعضای شورای شهر یا دبیرخانه شورای شهر معرفی گردند و توانائی‌ها و برنامه‌هایشان برای اداره شهر  به صورت خلاصه بیان گردد. (حداکثر دو هفته)

ماده 72- افرادی که صلاحیت عمومی‌شان بر اساس ضوابط و شرایط احراز شهرداران مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون و پس از جلب موافقت خودشان توسط پنج نفر از اعضای شورای شهر مورد تأیید قرار گیرند به عنوان نامزد احراز پست شهرداری  معرفی خواهند شد.

تبصره - هریک از اعضا شورا حداکثر می‌توانند سه نفر از میان واجدین شرایط برای احراز پست شهرداری تهران معرفی نمایند.

ماده 73- شورای شهر  طی جلسات علنی پی در پی به مطالعه، نقد و بررسی برنامه‌های نامزدها خواهد پرداخت و ضمن دعوت از نامزدها در جلسات علنی، فرصت لازم جهت پاسخگویی و اظهار نظر به ایشان خواهد داد. تنظیم وقت جلسه برای صحبت نامزدها به عهده هیأت رئیسه خواهد بود.

ماده 74- پس از پایان مذاکرات اعضای شورای شهر پیرامون برنامه‌های نامزدا و استماع بیانات ایشان، اعضای  شورای اسلامی شهر  با رأی مخفی با ورقه به هریک از نامزدها و برنامه‌هایش رأی اعتماد خواهد داد. هر یک از اعضای شورای شهر می توانند به 2 نفر از نامزدهای پست شهرداری رأی مثبت (اعتماد) بدهد. در صورتی که یک نفر از میان آنان حائز اکثریت مطلق آراء گردد به عنوان شهردار معرفی خواهد شد. در غیر اینصورت دو تن از نامزدهایی که بالاترین میزان رأی را کسب کرده باشند مجدداً در مورد آنان رأی گیری و نفر برگزیده با رأی اکثریت مطلق به عنوان شهردار انتخاب خواهد شد و طی اطلاعیه رسمی به مردم معرفی خواهد گردید.

تبصره 1- در صورتی که در مرحله دوم نیز تعدادی از نامزدها دارای رأی مساوی باشند رأی‌گیری تا برگزیده شدن نفر اول ادامه خواهد داشت. در هر صورت مهلت انتخاب شهردار در شورا بیش از 10 روز طول نخواهد کشید.

تبصره 2- شهردار رشت پس صدور حکم از سوی وزیر کشورو با رعایت تبصره 3 ماده 71 قانون شوراهای کشور و بعد از مراسم تحلیف رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد.

مبحث دوم  تذکر و سؤال  استیضاح و عدم کفایت شهردار

ماده 75- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع‌کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد. ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضاء رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره- در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه‌ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده 76- در صورتی که حداقل 5 نفر از اعضای شورای شهر تحقیق و تفحص را در هریک از امور شهرداری لازم بداند درخواست خود را کتباً از به هیأت رئیسه شورا تسلیم نموده و هیأت‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

درصورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏گردد.

کمیسیون موظف است در مدت یک هفته اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل پنج وحداکثر نه نفر خواهند بود از بین اعضاء تعیین و به رئیس شورا جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از سه نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌صورت حداقل سه‌نفر از اعضای هیأت از میان ‌متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیرانتخاب مى‏کنند.

هیأت حداکثر در مدت بیست روز پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مى‏نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در شورا برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت‌رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسؤول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.

تبصره 1- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره 2- کلیه مکاتبات هیأت با امضاى رئیس هیأت و در غیاب او نائب‏رئیس معتبر خواهد بود.

تبصره 3- کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهائی به هیأت‌رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه‌ از گزارش نهائی را به هیأت رئیسه به جهت حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.

تبصره 4ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هرشکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد.

تبصره 5- مهلت انجام تحقیق و تفحص دو­ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت توسط رئیس مجلس می‌باشد. در صورت ضرورت با درخواست هیأت و تصویب هیأت رئیسه شورا تا دو‌ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

فصل دهم  تعطیلات، مرخصی‌ها و نمایندگان شورای شهر در مجامع دیگر

ماده 77- تعطیل سالیانه شورا حداکثر 30 روز است که مدت و موقع آن با تشخیص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هریک از اعضاء می‌توانند در مجموع از یک ماه مرخصی استحقاقی در طول سال با هماهنگی هیأت رئیسه برخوردار شوند.

تبصره 1- در صورت ضرورت رئیس شورا می تواند با تقاضای دو سوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار در اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.

تبصره 2- استفاده از مرخصی ضروری و یا استعلاجی حداکثر یکماه در سال(برای خانم‌ها حداکثر3 ماه) و به تشخیص هیأت رئیسه خواهد بود.

تبصره 3- شرکت در دعوت‌های رسمی دسته‌جمعی خارجی و یا مأموریت به خارج از کشور که به دعوت مجامع خارجی صورت پذیرد بارعایت آیین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور و تنها یک بار در سال و با هماهنگی هیأت رئیسه و موافقت شورا انجام شده و جزو مرخصی منظور نخواهد شد.

ماده 78- در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا بهعنوان عضو سایر مجامع و شوراها انتخاب میشوند، نماینده یا نمایندگان یادشده به پیشنهاد رییس شورا با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورا معرفی میشوند.

تبصره1- نمایندگان شورا موظفند گزارش کار خود را هر شش‌ماه یکبار کتباً به اطلاع هیأت رئیسه برسانند.

تبصره 2- اگر انتخاب نماینده در ارتباط با وظایف کمیسیون‌ها باشد نیاز به طرح در جلسه علنی شورا ندارد.

تبصره 3- برای انتخاب نمایندگان شورا آراء نصف به علاوه یک حاضرین کافی است مگر در مواردی که نصاب خاصی داشته باشد.

فصل یازدهم  نحوه استقرار مخبرین جراید و تماشاچیان و مدعوین شورا

ماده 79- حفظ انتظام و امنیت شورا به عهده رئیس شوراست و هیچ مقام و قوه‌ای بدون اجازه رئیس شورا حق مداخله امنیتی و انتظامی در محوطه و محیط کار شورای شهر  را ندارد.

ماده 80- مدعوین و مقاماتی که مجاز به حضور در جلسات شورای شهر هستند در صورت هماهنگی با رئیس می‌توانند در جلسات علنی حضور یابند.

تبصره ـ حضور کارشناسان و مسئولین مربوطه در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها با هماهنگی رئیس کمیسیون و کمیته‌ها صورت خواهد پذیرفت.

ماده81 - ورود مخبرین جراید و رادیو تلویزیون و تماشاچیان در تمامی جلسات علنی شورا مجاز است و با هماهنگی روابط عمومی شورا صورت خواهد پذیرفت و استقرار هریک تنها در جایگاه پیش‌بینی شده مجاز می‌باشد.

تبصره 1- نمایندگان مطبوعات در صورت داشتن کارت مخصوص قادر به انجام مصاحبه و تهیه گزارشات خبری خواهند بود و اقدامات آن ها نباید مانع کار جلسات علنی شورا شود.

تبصره 2- تماشاچیان باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه اخلال خودداری نمایند. در غیر این صورت با دستور رئیس شورا تالار جلسات را ترک خواهند کرد.

تبصره 3- هریک از اعضاء می‌توانند برای هر جلسه حداکثر تا 2 نفر میهمان داشته باشند که در مکان تماشاچیان خواهند نشست.

تبصره 4- جایگاه اعضا شورا و نحوه ترتیب صندلی‌ها به حکم قرعه هر 6 ماه یکبار توسط هیأت رئیسه تعیین و در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد.

فصل دوازدهم ـ کمیته‌های ناظر بر مناطق شهری

ماده 82- به منظور تسهیل در نظارت بر امور جاری شهر رشت و کنترل مدیریت شهرداری در مناطق پنجگانه و سازمانهای تابع شهرداری رشت، پنج کمیته نظارتی تشکیل و در هرکدام سه تن از اعضای شورای شهر عضویت خواهند داشت. این کمیته‌ها می‌توانند با هماهنگی شهرداران مناطق مشکلات هر منطقه و محلات آن را جمع‌بندی و به کمیسیونهای مربوط شورای شهر ارسال نمایند. کمیته‌های نظارتی شورا می‌توانند برای بازرسی و بررسی محلات و مطالعه فعالیت شهرداران مناطق و سازمانها و کنترل فعالیت‌های شهروندان، در هر منطقه از کارشناسان و متخصصان و یا افراد محلی استفاده کنند.

کمیته‌های پنج‌گانه شورا عبارتند از:

الف - کمیته نظارت بر منطقه 1 و سازمانهای عمران ، میوه و تره بار

ب  کمیته نظارت بر منطقه2 و سازمانهای فرهنگی ، باغ رضوان

ج  کمیته نظارت بر منطقه 3 و سازمانهای آتش نشانی ، خدمات موتوری ، مدیریت پسماند

د ـ کمیته نظارت بر منطقه 4 و سازمانهای اتوبوسرانی ، حمل و نقل و ترافیک

هـ - کمیته نظارت بر منطقه 5 و سازمانهای تاکسیرانی ، پایانه

تبصره 1- رؤسای کمیسیونهای تخصصی شورا با توجه به سازمانهای زیر مجموعه ی کمیته ها می توانند . یکی از سه عضو کمیته های نظارتی باشند.

تبصره 2-کمیته‌ها حداقل هفته‌ای یکبار جلسه داشته و به تناسب مسائل مطروحه از شهرداران منطقه و مدیران عامل سازمانها دعوت به عمل خواهند آورد و ایشان موظف به حضور در کمیته‌ها هستند.

تبصره 4- هر کمیته موظف است گزارش نظارتی خود را هر سه‌ماه یکبار به هیأت رئیسه بدهد.

تبصره 5- گزارش هر کمیته توسط هیأت رئیسه تکثیر و در اختیار دیگر اعضاء قرار می‌گیرد.

تبصره 6- طرح‌ها و گزارشات کمیته‌ها توسط هیأت رئیسه به کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌گردد.

فصل سیزدهم  وظایف واختیارات و مسئولیت هیئت رییسه

ماده83 - وظایف و اختیارات هیئت رییسه شوراها عبارتند از:

1- همکاری با رییس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا.

2- تدوین برنامه ها ، خط مشی ها و سیاستهای اداره شورا که به تصویب شورا خواهد رسید.

3- همکاری در جهت انسجام، کارآمدی و ارتقاء عملکرد شورا

4- همکاری با رییس شورا درخصوص اولویت بندی برنامه ها،تهیه و تنظیم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا ، کمیسیونها، تنقیح ، ارسال ، پیگیری و اجرای مصوبات شورا.

تلاش برای حفظ جایگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها

5- همکاری با رییس شورا در نظارت بر حسن اجرای آیین نامه داخلی ، قانون و مقررات در جلسات شورا

6- همکاری در حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیونها و تلاش برای ارتقاء عملکرد کمیسیونها

7- پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا

8- نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها در نهادها ، سازمانها ، مجامع و هیئت ها

ماده84-جلسات هیئت رییسه شوراهای موضوع این دستورالعمل بصورت رسمی و با حضور اکثریت نسبی اعضاء هیئت رییسه و با دستور جلسات مشخص تشکیل و کلیه مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات هیئت رییسه در دفتر مخصوص ثبت و ضبط خواهد شد. حضور رئیس یا نائب رئیس در جلسه الزامی است.

تبصره1- تعداد و چگونگی تشکیل جلسات هر کدام از شوراهای موضوع این دستورالعمل متناسب با حجم و میزان فعالیتها و طرحها و برنامه های هر شورا و مطابق تصمیمات داخلی هیئت رییسه خواهد بود.اما حداقل برگزاری یک جلسه رسمی ماهیانه ضروری و الزامی است.

تبصره2- برای ثبت مذاکرات و مصوبات هیئت رییسه ، پی گیری تصمیمات و انجام سایر امور جاری هیئت رییسه یک نفر از اعضاء یا غیرعضو دارای تخصص و تجربه مرتبط با رعایت قوانین و مقررات و با حکم ریاست شورا بعنوان دبیر هیئت رییسه انتخاب خواهد شد.

تبصره4- اعضای هیئت رییسه در انجام فعالیتهای مربوطه ملزم به رعایت قانون شوراها ، آیین نامه های داخلی و سایر مقررات موضوعه می باشند.و در مورد انجام وظایف محوله در برابر شورا مسئولیت مشترک داشته و نسبت به خود مبنی بر اداره بی‌طرفانه شورا وفادارند. هیأت رئیسه در مقابل اعضاء شورا پاسخگو خواهد بود و کلیه مصوبات خود را می بایستی بلافاصله به اطلاع اعضاء شورا برساند.

ماده 85- هرگاه حداقل 5 نفر از اعضای شورا به کیفیت اداره جلسات و ایفای وظایف رئیس و یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند و اعتراض خود را کتباً و مستنداً به هیأت رئیسه بدهند، اولین جلسه بعد شورا به صورت غیر علنی و رسمی تشکیل خواهد شد تا به اعتراض مکتوب رسیدگی نماید.

مدت جلسه غیرعلنی رسمی که در آن به شکایت اعضاء از عملکرد هیأت رئیسه رسیدگی می‌نماید حداکثر 4 ساعت خواهد بود و در صورت پس نگرفتن اعتراض، هیأت رئیسه به ناچار باید رأی اعتماد بگیرد. در صورت عدم رأی اعتماد به هیأت رئیسه و یا هریک از اعضای آن، مجدداً براساس همان روش انتخاب هیأت رئیسه عمل خواهد شد. در رأی‌گیری برای هیأت رئیسه و یا رئیس شورا جلسه علنی شده و رأی‌گیری به صورت علنی خواهد بود.

تبصره ـ رأی‌گیری برای استعفاء، برکناری و عزل یا انتخاب اعضای هیأت رئیسه در جلسات علنی مجاز است ولی رأی افراد مخفی است.

ماده 86- وظایف رئیس شورا عبارت است از :

1- مسئولین امور اداری و مالی شورا.

2- اداره جلسات رسمی و برقراری نظم در جلسات.

3- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد .

4- شرکت در مجامع و شوراهایی که مطابق قانون برعهده وی گذاشته شده است.

5- برپایی جلسات مشترک میان رؤسای کمیسیونها و کمیته‌ها با شهردار و سایر مسئولین ذیربط.

6- استقرار و اداره دبیرخانه فعال تخصصی شورای شهر و پیگیری مصوبات.

7- تعیین دستور جلسه،‌زمان و نوع جلسه (عادی یا فوق‌العاده) شورا.

8- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهای اسلامی کشور و سایر اشخاصی که شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا یا کمیسیونهای شورا را تشخیص دهد.

9- دعوت از اعضاء و تقسیم کار بین اعضاء و کمیسیونهای شورا.

10- پیگیری مصوبات شورا

11- معرفی نماینده یا نمایندگان شورا که از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند به مسئولان اجرایی، نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی جهت فراهم آوردن زمینه‌های همکاری در صورت درخواست آنان.

12- معرفی افراد مورد تأیید شورا برای انجام اقدام‌های مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای بندهای 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور.

13- احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر خواهد شد.

14- رئیس شورا سخن‌گوی شوراست (مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او (سخنگو) اعلام می‌شود.

15- اجرای مفاد ماده 33 آیین‌نامه مالی شهرداریها شامل ایجاد تعهد، تشخیص، تسجیل و صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در صلاحیت رئیس شورا یا اعضایی است که از طرف وی کتباً و به طور منجز اختیارات لازم به آن‌ها تفویض می‌شود.

16- تأیید بودجه شورا که توسط خزانه‌دار شورا براساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تأمین خواهد شد.

17- ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضاء که به صورت روشن و به رئیس شورا تقدیم شده است به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی و طرح آن در جلسه شورا.

18- کلیه مکاتبات رسمی شورا با امضای رئیس شوراست.

تبصره1 ـ نائب رئیس شورا در غیاب رئیس شورا وظایف او را انجام می دهد و در مقابل شورا مسئول است.

تبصره 2  رییس شورا می تواند در راستای انجام هر چه بهتر امور و وظایف محوله معاون یا معاونینی از بین اعضای شورا یا کارکنان شورا و شهرداری انتخاب نمایند . اما در هر صورت مسئولیت اصلی به عهده شخص رییس می باشد.

تبصره 3  رییس شورا می تواند در انجام وظایف محوله ،مشاور یا مشاورانی را در حدود بودجه مصوب شورا و با تصویب هیئت رئیسه به کار گیری نماید.به کارگیری مشاورین افتخاری با نظر رییس شورا بلامانع است.

ماده 87- وظایف منشی یا منشیان شورا

1-تهیه و تنظیم دستور جلسات براساس پیشنهاد‌های واصله و پیشنهاد آن به ریاست شورا برای تعیین وقت و دستور جلسات.

تبصره ـ روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار شورا باید حداقل 24 ساعت قبل به اعضاء ابلاغ شود.

2- مراقبت در ضبط و تحریر صورت مذاکرات، طبع و توزیع آن، قرائت لوایح و طرح‌ها و پیشنهادات و تنظیم پیشنهادات وارده و تنظیم نطق اعضاء شورا است.

3- تنظیم متن مذاکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورا.

4- تهیه متن نامه‌های شورا، ثبت و شماره‌گذاری آن‌ها، تهیه آمار و اطلاعات، تهیه گزارش از عملکرد شورا برای ارائه به رئیس شورا، تهیه رونوشت مصوبات در اجرای ماده 78 قانون شوراهای اسلامی کشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهای ذیربط با امضای رئیس شورا.

5- انتشار صورت تأیید شده جامع درآمد و هزینه شش‌ماهه شهرداری و ارسال نسخه‌هایی از آن به وزرات کشور.

6- انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون باید به اطلاع عموم برسد.

ماده 88- وظایف خزانه‌دار شورا

1-انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا.

2- همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن.

3- تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول اموال و دارائی‌هایی که از طریق شهرداری در اختیار شورا قرار می‌گیرد و امضای آنها به اتفاق رئیس شورا.

4- تنظیم صورتهای مالی شورا.

5- بررسی صورتحساب ماهانه درآمد و هزینه تسلیمی شهرداری موضوع ماده 79 قانون شهرداری و ارائه آن همراه با نظریه به جلسات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورتحساب.

6- مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات شورا و نظارت در اجرای بودجه و پرداخت‌ها و امضای حوالجات و چکها و کلیه اسناد خرج که باید از صندوق شورا پرداخت شود.

تبصره ـ خزانه‌دار تا پانزدهم آذرماه هر سال بودجه سال بعد شورا را تهیه و پس از تصویب هیأت رئیسه منتهی تا اول آذرماه برای ارجاع به کمیسیون مربوط تقدیم شورا می‌نماید. کمیسیون پس از رسیدگی، گزارش آن را تا منتهی به 15 دیماه برای رئیس و او برای شهردار می‌فرستد تا در بودجه کل شهرداری سال آینده عیناً درج شود. این بودجه پس از تصویب شورا در اختیار کارپردازی قرار خواهد گرفت.

فصل چهاردهم  حقوق اعضای شورای شهر  تفسیر قوانین و آیین‌نامه

ماده 89- اعضای شورا برای شرکت در جلسات شورا حق حضور دریافت خواهند داشت و نحوه و میزان حق حضور براساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنها نیاز می‌باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق مرتبط خدمتی آنان محسوب می‌شود و حقوق و مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی (یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می‌نماید) از بودجه شورا پرداخت شده و در این صورت مشمول دریافت حق حضور نخواهند بود.

تبصره - هزینه استخدام ـ یک مشاور و یک راننده برای هر یک از اعضای شورای شهر، و مجموع هزینه ایاب و ذهاب، تحقیقات و مطالعات هریک از اعضاء توسط شورا پرداخت می‌گردد.(استفاده از پرسنل شهرداری ارجحیت دارد)

ماده 90- شرح و تفسیر مقررات و مصوبات قبلی به عهده شورای شهر است و می‌تواند به صورت عادی و یا فوریت‌دار در دستور قرار گیرد و مورد مذاکره واقع شود.

تبصره- در هر تفسیر تقاضا شده یک نفر مخالف و یک نفر موافق به مدت ده دقیقه صحبت خواهند کرد.

ماده 91- هر یک سال، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی و اصلاح آیین‌نامه داخلی شورا تشکیل می‌شود که پنج عضو داشته و اعضای آن مستقیماً در شورا انتخاب خواهند شد.

این کمیسیون پیشنهادات واصله و نقطه‌ نظرات اعضای خود را به صورت طرح اصلاح آیین‌نامه به شورا گزارش می‌کند.

تبصره 1ـ گزارش کمیسیون ویژه آیین‌نامه مقدم بر دیگر دستورات جلسه شوراست و بلافاصله باید در دستور قرار گیرد.

تبصره 2 ـ همچنین این کمیسیون وظیفه ی تدوین آیین نامه انضباطی اعضای شورا را نیز عهده دار می باشد.

فصل پانزدهم  دبیرخانه

ماده 92- به منظور تحقیق و پیگیری‌ تقاضاهای کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و پیگیری مصوبات شورا واحدهای حقوقی ویژه‌ای مرکب از حقوق‌دانان زبده و کارشناسان خبره تحت عنوان اکیپ‌های بازرسی و تحقیق شورای شهر  تشکیل می‌شود. اداره این اکیپ‌ها زیر نظر هیأت رئیسه و با مسئولیت دبیرخانه خواهد بود.

ماده 93- دبیرخانه شورای شهر رشت براساس نیاز اداری شورا و کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه تشکیل می شود. شورا می تواند کارمندان و کارشناسان مورد نیاز را استخدام کرده و در صورت لزوم اقدام به انتقال کارمندان از شهرداری به شورای شهر خواهند کرد.

تبصره  شرح وظایف و چارت تشکیلاتی دبیرخانه طی آئین‌نامه جداگانه‌ای که به تصویب شورا می‌رسد ضمیمه آیین‌نامه اجرایی شوراها خواهد بود.

ماده 94- هیچیک از اعضای شورای شهر مستقیماً حق دخالت در امور پرسنلی و اداری شهرداری  را ندارند.

ماده 95- آیین‌نامه فوق با توافق اعضای محترم دوره چهارم شورا و برای اداره هرچه بهتر امور داخلی شورای اسلامی شهررشت و براساس قوانین ، آیین نامه های و دستوالعمل های  مرتبط با شورا تهیه شده و منافی آن قوانین نیز  نخواهد بود . همچنین این آیین نامه منحصراً برای این دوره معتبر می باشد .

 

1395/08/10
آب و هوا ارتباط با ما
   صـيقـلان ، جنب تـاكـسي تلفنـي شـهـاب ، انتهاي كوچه شهيد صادقي
دورنگار: 33339197 - 33339193 - 33339195
rashtcounsil4@gmail.com
ساعات كاري: 7 صبح الي 14:30 بعد از ظهر
ديدار مردمي همه هفته روزهاي سه شنبه
Powered by DorsaPortal